Odds & Ends is met verlof van 26/02 tot 7/03.
Bestellingen worden vanaf dan weer verzonden.
Tot snel!

find the answers you need

algemene voorwaarden

find answers

1.1 ODDS & ENDS: ODDS & ENDS (Miek Matheve), Atealaan 4-P bus 4, 2200 Herentals, ondernemingsnummer 0842.375.120.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van ODDS & ENDS gebruikt. ODDS & ENDS mag als haar Opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een Opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat deze de naam, het adres en de overige relevante gegevens van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de Opdracht aan ODDS & ENDS wordt verstrekt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen ODDS & ENDS en de Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Geen enkele afwijking kan worden ingeroepen als algemene regel.

Het plaatsen van een bestelling door de Opdrachtgever of het ondertekenen door de Opdrachtgever van een offerte of overeenkomst uitgaande van ODDS & ENDS, impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

De offertes zijn gratis en vrijblijvend. Ze blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen. De offertes zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden van lonen, materialen, taksen, heffingen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt ODDS & ENDS zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen. 

De door ODDS & ENDS genoemde prijzen zijn, tenzij anders wordt overeengekomen, exclusief btw. 

  Alle foto’s worden beschouwd als een artistiek werk. ODDS & ENDS behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten op alle werken die zij voor de Opdrachtgever uitvoert, hetgeen de Opdrachtgever uitdrukkelijk erkent. 

Foto’s met watermerk mogen enkel in die staat gebruikt worden.

De werken mogen door de Opdrachtgever gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik ervan voor commerciële doeleinden zonder schriftelijk akkoord van ODDS & ENDS en zonder gepaste vergoeding voor ODDS & ENDS kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

Beeldmateriaal gemaakt door ODDS & ENDS kan ten allen tijde gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden en publicaties.

Diensten: De datum van de uitvoering van de Opdracht wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst. 

Goederen: De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ODDS & ENDS niet. Vertraging in de levering of uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 

De uitvoerings- en leveringstermijnen worden eveneens verlengd indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet naleeft. 

ODDS & ENDS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• Lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt vóór, tijdens of na de Opdracht 

• Beschadiging en/of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever vóór, tijdens of    na de Opdracht

• Beschadiging en/of verlies veroorzaakt door het externe partijen (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van beeldmateriaal)

Indien de aansprakelijkheid van ODDS & ENDS toch in het gedrang komt, is deze beperkt tot de sommen die effectief betaald werden in het kader van de Opdracht.

Klachten betreffende de geleverde prestaties of aangekochte goederen, dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden meegedeeld binnen 8 dagen na uitvoering van de prestaties en/of in ontvangstname van de goederen. Daarna worden de prestaties/goederen geacht conform en definitief aanvaard te zijn. Klachten betreffende aangekochte goederen moeten alleszins toekomen vóór het gebruik van de goederen.

Protesten met betrekking tot de facturatie dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden meegedeeld binnen 8 dagen na  factuurdatum te gebeuren.

ODDS & ENDS behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst een waarborg of voorschot te eisen van de Opdrachtgever.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van ODDS & ENDS. 

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-tijdige betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 125,00) als schadebeding, onverminderd het recht van ODDS & ENDS om een hogere schade te bewijzen. 

Innings- en gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de Opdrachtgever afzonderlijk aangerekend. 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding. 

#Bovendien zal voor elke verstuurde herinneringsbrief of ingebrekestelling een bijkomend forfaitair bedrag van € 25,00 verschuldigd zijn.

 Ingeval de Opdrachtgever in gebreke blijft onderhavig contract of elk ander met ODDS & ENDS afgesloten contract gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is ODDS & ENDS gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van ODDS & ENDS, dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven Opdrachtgever. 

ODDS & ENDS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, herhaalde wanbetaling alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Opdrachtgever.

Wanneer ODDS & ENDS ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt ODDS & ENDS zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

De  totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering. Het voorleggen door ODDS & ENDS van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Opdrachtgever te bepalen en het bewijs ervan te leveren.

 

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken te zijn, zal dit beperkt blijven tot de betrokken bepaling en zonder invloed zijn op de overige bepalingen. 

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. 

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

De wijze waarop persoonsgegevens verworven worden door ODDS & ENDS en waarop deze verwerkt, bewaard en beveiligd worden in het kader van het uitvoeren van de Opdrachten, het bezoeken van de website en elk andere activiteit uitgevoerd door ODDS & ENDS die het verwerken van persoonsgegevens bevat, is terug te vinden in de Privacy Policy (raadpleegbaar op https://oddsandends.be/privacy-policy/).  

get in touch

nog vragen?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.